GKS Bledzew - strona oficjalna

Strona klubowa
 • GKS BLEDZEW W OKRĘGÓWCE !!!
 • Aktualności:
 • 2016-02-21 Nowy news
 • 2015-10-08 Puchar Polski
 • 2015-09-30 Puchar Polski
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Zjednoczeni Przytoczna 1:4
 • Spartak Deszczno - GKP Pszczew 4:1
 • Polonia Słubice - LZS Bobrówko 4:2
 • Odra Górzyca - Warta Słońsk 3:2
 • Muszelka Ogardy - Warta Gorzów Wielkopolski 0:7
 • Meprozet Stare Kurowo - Orzeł Międzyrzecz 2:0
 • Iskra Janczewo - Polonia Lipki Wielkie 4:6
 • GKS Bledzew - Radowiak Drezdenko 4:2
 •        

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kontakty

Statut GKS

 

 

 

S T A T U T

 

GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO BLEDZEW

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§ 1.Gminny Klub Sportowy Bledzew, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników i sympatyków sportu.

 

§ 2. Terenem działania klubu jest gmina Bledzew.

 

§ 3. Siedzibą klubu jest Bledzew ul. Rynek 9.

 

§ 4. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 5. Klub sportowy jest dobrowolną i samorządną, społecznie użyteczną i trwałą organizacją sportu, działającą w oparciu o pracę społeczną swoich przedstawicieli oraz członków.

Działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

 

§ 6. Klub używa pieczęci, flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7. Barwami klubu są kolory: biało – żółto – czerwony.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

§ 8. Celem klubu jest:

1/ zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym utrzymanie urządzeń sportowych,

2/ organizowanie i planowanie zajęć, turniejów, zawodów, imprez sportowych w tym współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach mieszkańcom gminy,

3/ organizowanie rozgrywek ligowych dla mieszkańców gminy o zasięgu ponad gminnym w różnych dyscyplinach sportowych,

4/ przygotowanie mieszkańców gminy do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,

5/ upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej,

6/ współpraca ze społecznościami lokalnymi, sportowymi i regionalnymi innych państw w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla mieszkańców gminy,

7/ organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców gminy,

8/ pozyskiwanie środków publicznych w tym unijnych na realizację zajęć objętych statutem.

 

 

§ 9. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum i władzą samorządową.

 

§ 10. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy działaczy.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 11. Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających.

 

§ 12.Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/ uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 2 i 3 ustawy - „Prawo o stowarzyszeniach,

2/zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3/ uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4/ korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5/ korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być zawodnicy małoletni na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - „Prawo o stowarzyszeniach”, zawodnicy pełnoletni i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą składki i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 

§ 14. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materiałowo – finansową dla Klubu.

 

§ 15. Członkowie wspierający mają prawo do:

1/ uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Klubu,

2/ zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3/ korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 16. Do obowiązków członków Klubu należy:

1/ branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2/ przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3/ godne reprezentowanie barw Klubu,

4/ płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 17. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1/ dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2/ skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 • umyślnego naruszenia postanowień statutu,

 • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

 • nie płacenie składek członkowskich,

3/ działania na szkodę Klubu,

4/ rozwiązania się Klubu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Klubu

 

§ 18. 1.Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Klubu

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

 

2. Kadencja trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienie statutu nie stanowi inaczej.

 

§ 19.1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3/ na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 20.1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1/ uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

6/ ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 21.1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, który spośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub Wiceprezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 22. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3/ uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5/ przyjmowanie i skreślanie członków,

6/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7/ składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 23.1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 24.1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz sposób ich usunięcia,

3/ składania sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawiania wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/ składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5/ występowania z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działa Zarząd.

 

§ 25.1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1/ być członkami zarządu, małżonkami członków zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2/ być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z tytułu zatrudnienia,

3/ otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000r. o wynagradzaniu kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami).

 

§ 26. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wyróżnienia i kary.

 

§ 27.1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 28.1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu – Zarządowi przysługuje -zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:

1/ upomnienia

2/ nagany

3/ zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy

4/ wykluczenia.

2. Od uchwał Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek i fundusz klubu

 

§ 29.1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusz Klubu składają się:

1/ składki członkowskie

2/ darowizny i zapisy

3/ dotacje

4/ inne wpływy.

3. Zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatne lub na warunkach preferencyjnych,

3/ wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 30. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw – wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 31. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 32.1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązania się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

   PROTOKOLAN        T                                                                                                                                    

WALNEGO ZEBRANIA                                                                                                                 

EUGENIUSZ BOJKO   

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

WALNEGO ZEBRANIA

RYSZARD WOJTCZAK                                                                                                             

 

 

 

Ostatnie spotkanie

GKS BledzewRadowiak Drezdenko
GKS Bledzew 4:2 Radowiak Drezdenko
2016-06-18, 17:00:00
    relacja »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:4 Zjednoczeni Przytoczna
Spartak Deszczno 4:1 GKP Pszczew
Polonia Słubice 4:2 LZS Bobrówko
Odra Górzyca 3:2 Warta Słońsk
Muszelka Ogardy 0:7 Warta Gorzów Wielkopolski
Meprozet Stare Kurowo 2:0 Orzeł Międzyrzecz
Iskra Janczewo 4:6 Polonia Lipki Wielkie
GKS Bledzew 4:2 Radowiak Drezdenko

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 4 gości

dzisiaj: 160, wczoraj: 319
ogółem: 1 463 054

statystyki szczegółowe